Live Nation Entertainment on maailmanlaajuisesti johtava live-tapahtumien järjestäjä, jonka muodostavat globaalit markkinajohtajat: Ticketmaster, Live Nation Concerts, Festival Republic, Academy Music Group, C3 Presents, LN Media and Sponsorship, ja Artist Nation Management.

Live Nation Entertainment voi muuttaa elämäsi. Uskomme, että vaikuttaminen musiikin kautta on eräs tapa, jolla maailmaa voidaan muuttaa. Tämä koskee myös tapaamme lähestyä kestävää kehitystä. ’Empowering the Earth’ on ohjelma, jolla vähennämme ympäristövaikutuksiamme.

Olemme riippuvaisia ympäristöstä luodessamme maailmanluokan live-tapahtumia. Hoidamme tapahtumapaikkojemme ja live-tapahtumiemme ympäristöä, sillä puitteet ovat oleellinen osa ainutlaatuisen tunnelman ja unohtumattomien kokemusten luomista.

Osoitamme johtajuuttamme ilmastotoimenpiteissä asettamalla tieteeseen perustuvat tavoitteet, joilla varmistetaan, että kasvihuonekaasupäästöt ovat Pariisin ilmastosopimuksen sitoumusten mukaiset. Tällä varmistamme, että vastaamme osaltamme hiilen poistamisesta tasolle, joka vaaditaan, jotta maapallon keskilämpötilan nousu voidaan rajoittaa alle 1,5 celsiusasteeseen esiteollisen ajan lämpötiloihin verrattuna, kuten vuoden 2018 hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) arviointiraportissa määritellään.

 
Live Nationin kanta ilmastonmuutokseen

Ilmastonmuutos on tosiasia ja se on tapahtumassa parhaillaan. Ilman hiilidioksidipitoisuudet ovat ennätyksellisen korkealla. Äärimmäiset sääilmiöt ja niiden voimakkuus ovat lisääntyneet, ja tällä on vaikutusta monien ihmisten elämään. Nämä ja muut ympäristökysymykset, kuten biologisen monimuotoisuuden väheneminen, ilmansaasteet, meriveden korkeuden nousu ja merien happamoituminen osoittavat, että ihmisen toiminnan seurauksena maapallo on muuttumassa tahattomasti kohti vähemmän suotuisaa tilaa. Living Planet -raportissa todettu biologisen monimuotoisuuden katastrofaalinen väheneminen sai IPSS:n asettamaan aikarajan kiireellisille toimenpiteille lämpenemisen rajoittamiseksi. Yleisen tietoisuuden kasvu, mielenosoitukset, joilla vaaditaan viranomaisia ryhtymään toimenpiteisiin sekä tarve viranomaisten, yritysten, organisaatioiden ja yksittäisten ihmisten yhteistyöhön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ovat nyt selvempiä kuin koskaan aiemmin.

Maailman johtavana viihdepalveluiden tuottajana meillä on vastuu live-musiikkikokemusten säilyttämisestä tuleville sukupolville ja meillä on valtava mahdollisuus käyttää hyödyntää alustaamme kannustamaan ihmisiä maailmanlaajuisiin ympäristötoimenpiteisiin.

Työskentelemme ilmastovaikutusten vähentämiseksi tapahtumissamme ja festivaaleillamme varmistaaksemme asemamme vastuullisina maailmankansalaisina, ottaaksemme huomioon yhteisöt siellä, missä toimimme, ja tehdäksemme osuutemme pahimpien maailmanlaajuisen ilmastonmuutostekijöiden hillitsemiseksi.

Hyödynnämme alamme vipuvoimana toimivaa luovaa ilmapiiriä motivoidaksemme ja innoittaaksemme faneja, työntekijöitämme, artisteja ja koko alaa tekemään pieniä mutta merkityksellisiä ympäristötekoja tapahtumissamme ja muualla.

Noudatamme kestävää kehitystä tavassamme jatkaa innovointia ja liiketoimintamme perusarvona.

Tämän ohjelman kohdat ovat:

· Yhdistävä visio joka hyödyttää ja nopeuttaa tähän asti tehtyä työtä, vie kohti yhteistä kestävää päämäärää ja nostaa panostuksemme lisätekijästä käänteentekeväksi.

· Korkealle asetetut mutta tavoitettavissa olevat päämäärät. Vertaamme toimiamme ja päämääriämme viimeisimpiin maailmanlaajuisiin standardeihin, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin ja Science Based Targets Initiative -aloitteeseen.

· Inspiroiva ja yleisön osallistumiseen innoittava alusta, joka yhdistää parhaan live-musiikin, kulttuurin, brändit, koulutuksen ja tieteen esittääkseen ja inspiroidakseen ilmastonmuutokseen liittyviä ratkaisuja koko alalla sekä työntekijöillemme ja miljoonille tapahtumiimme osallistuvien faneille.

Lähestymistapa

Kestävän kehityksen työssämme keskitymme seuraaviin kahdeksaan osa-alueeseen: päästöt ja energia, resurssien käyttö ja jätteet (muovi mukaan luettuna), vesi, ruoka, yleisön osallistuminen, kuljetus ja paikalliset vaikutukset. Jokainen osa-alue on arvioitu vaikutuksiltaan ja suhteessa Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin.*

Kasvihuonekaasupäästöt

Vuonna 2019 kaikissa Live Nationin omistamissa ja käyttämissä tapahtumapaikoissa ja kaikissa live-tapahtumissa mitataan kasvihuonekaasupäästöt. Tarkoituksena on asettaa tieteeseen perustuvat tavoitteet, joilla varmistetaan, että kasvihuonekaasupäästömme vähentäminen vastaa vuoden 2018 hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) arviointiraportin suosituksia.

Näin voimme asettaa vuosittaiset tavoitteet ja noudattaa kaikkia koskevia tavoitteita soveltamisalojen 1 ja 2 kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Energia

Vähähiiliseen talouteen on nähdäksemme siirryttävä kiireellisesti.

Tavoitteenamme on, että kaikissa omistamissamme ja käyttämissämme tapahtumapaikoissa ja toimistoissa käytetään täysin uusiutuvaa energiaa. Rakennuksissamme ja tapahtumapaikoillamme noudatetaan sertifioituja energiatehokkuusstandardeja.

Seuraavien 10 vuoden aikana lisäämme uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttöä ja investoimme energiatehokkuuden mittaamiseen ja sertifiointiin. Valitsemme yhteistyökumppanit ja toimittajat, jotka voivat auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme ja tukevat innovointia sekä uusien teknologioiden testaamista.

Resurssitehokkuus ja jätteet


Live Nation asettaa jätteiden vähentämisen ensisijaiseksi tavoitteeksi, sen jälkeen uudelleenkäytön, kierrätyksen, energian talteenoton ja hävittämisen.

Tavoitteenamme on, että toimistoistamme, tapahtumapaikoiltamme ja tapahtumistamme ei joudu kaatopaikoille lainkaan jätettä ja pyrimme saavuttamaan 50 prosentin (tai korkeamman) materiaalien hyödyntämistason vuoteen 2030 mennessä paikalliset ja kansalliset edellytykset huomioon ottaen.

Raportoimme täsmällisesti jätteistämme ja kehitämme jätteidenhuollon suunnittelua yhdessä hankkijoidemme kanssa. Luomme suljettuja jätteidenhuoltojärjestelmiä tapahtumapaikoillemme ja tapahtumiimme ja tuemme kierrätystalouden kehittämistä.

Muovi

Lopetamme vaiheittain kertakäyttöisten muovituotteiden myynnin omistamissamme ja käyttämissämme tapahtumapaikoissa ja tapahtumissamme viimeistään vuoteen 2021 mennessä. Sen jälkeen kaikkien tuotteiden on oltava joko uudelleen käytettäviä, uusiutuvia, sertifioidusti kompostoituvia, tai jos muu ei ole mahdollista, käytämme tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty vähintään 30-prosenttia kierrätysmateriaaleja

Tähän kuuluvat keräysastiat, aterimet, lautaset, mukit, pullot, tarjoiluastiat, pussit, sekoittimet ja pillit.

Tutkimme saatavilla olevia vaihtoehtoja muoville ja ohjaamme yhteistyökumppaneitamme samoihin tavoitteisiin. Otamme käyttöön hankintapolitiikan, joka suosii:

· Uudelleenkäyttöä kertakäytön sijaan

· Uusiutuvia lähteitä uusiutumattomien sijaan

· Sertifioituja kompostoitavia tuotteita paikoissa, joissa on kaupallisia kompostointilaitoksia.

· Suosimme tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty vähintään 30-prosenttia kierrätysmateriaaleja

Vesi

Varmistamme tapahtumapaikoillamme ja live-tapahtumissamme puhtaan, juomakelpoisen veden saannin, vähennämme jätevesien määrää ja tunnistamme riskialueet, joilla edellytetään veden käytön rajoittamista. Tutkimme harmaiden vesien uudelleenkäyttömahdollisuuksia ja tuomme innovointia tällä alueella.

Ruoka

Näemme teollisen ruoantuotannon ja hävikin ympäristökysymyksinä. Myönnämme hiilen vaikutuksen ruokaan ja työskentelemme yhdessä toimittajiemme kanssa, jotta ruoka on peräisin eläinten korkeimman mahdollisen hyvinvoinnin täyttävistä lähteistä. Meille on tärkeää tarjota asiakkaillemme laadukasta ja terveellistä ruokaa.

Minimoimme ruokahävikin ja käytämme mahdollisimman paljon kompostointia.

Sitoumus

Kestävän kehityksen tavoitteinamme on selkeä ja läpinäkyvä viestintä yleisöllemme ja käytämme asemaamme parantaaksemme asiakkaittemme tietoisuutta ympäristökysymyksistä. Otamme huomioon paikalliset ja kansalliset ympäristötekijät ja teemme yhteistyötä organisaatioiden kanssa.   Osallistumme kestävästä kehityksestä käytävään keskusteluun alallamme ja sen ulkopuolella jakaaksemme parhaita käytäntöjä ja oppiaksemme muilta.
 
Yhteistyökumppanit ja hankinnat

Teemme yhteistyötä tuotantoketjujemme, yhteistyökumppaneidemme ja sponsoreidemme kanssa tavoitteena keskinäisesti jaetut kestävän kehityksen tavoitteet.

Otamme huomioon hankkimamme tuotteiden koko elinkaaren, mahdollistamme uusien markkinoiden kehityksen ja tuemme kestäviä tuotteita.

Kuljetus

On tärkeää, että kaikille tapahtumapaikoillemme ja kaikkiin live-tapahtumiimme pääsee julkisilla kulkuvälineillä. Teemme yhteistyötä palveluiden tarjoajien ja viranomaisten kanssa edistääksemme kestäviä kuljetusmuotoja kuten bussien, raitiovaunujen, junien, pitkän matkan linja-autojen käyttöä ja pyöräilyä. Väistämättömien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi tunnistamme, mittaamme ja luomme vastapainoksi myönteisiä vaikutuksia ja tuomme tämän toiminnan yleisömme, artistiemme, toimittajiemme ja hankkijoidemme tietoon.

Paikalliset vaikutukset

Ekologia – jokaisella tapahtumapaikalla on omat ainutlaatuiset ominaisuutensa ja olemme valmiina ottamaan huomioon ekologisesti herkät alueet, kulttuuriperinnön ja kulttuurisen merkityksen. Työskentelemme paikallisten olosuhteiden mukaisesti ja arvioimme tarvittaessa vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen suojellaksemme paikallista eläimistöä ja kasvistoa tapahtumiemme aikana.

Melu ja valot – työskentelemme minimoidaksemme tapahtumiemme aiheuttaman melun ja valosaasteen vaikutukset.

Paikallinen yhteisö – tuemme paikallisia hyväntekeväisyysjärjestöjä ja luomme paikallisia työmahdollisuuksia aina kun sen on mahdollista. Pyrimme mittaamaan tapahtumiemme paikalliset taloudelliset vaikutukset.

Hyvinvointi – varmistamme koko henkilökuntamme ja vierailijoiden hyvinvoinnin.

Hallinta

Kestävän kehityksen politiikkaa hallinnoimme keskitetysti ja kehitämme sitä yksilöllisesti kussakin maassa. Rakennamme jokaisen tiimin mahdollisuuksia pitää kestävä kehitys keskiössä suunnittelussa ja toteutuksessa.

Jokainen osallistujamaa kehittää ympäristönhallintajärjestelmän ja toimintasuunnitelman, joissa määritellään toimenpiteet, joihin ryhdytään tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Vuonna 2019 mittaamme perustason ympäristöjalanjälkemme käyttäen standardinmukaista lähestymistapaa ja käytämme tätä mittojen määrittämiseen ja vuosittaisten tavoitteiden asettamiseen. Seuraamme, mittaamme ja ja jaamme läpinäkyvästi kehitystämme ja pyrimme julkaisemaan raportteja vuosittain. Osallistumme soveltuviin sertifiointiohjelmiin.

Jaamme kokemuksiamme (sekä myönteisiä että kielteisiä) tekemistämme muutoksista, jaamme parhaita käytäntöjä ja opimme toisiltamme.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään ja kohentamaan tätä kantaamme.


----------

* Yksitoista seitsemästätoista kestävän kehityksen agendan tavoitteesta liittyvät suoraan live-musiikkiin ja tapahtumiin. Ne ovat seuraavat: 3 – Terveyttä ja hyvinvointia, 4 – Hyvä koulutus, 6 – Puhdas vesi ja sanitaatio, 7 –  Edullista ja puhdasta energiaa, 9 - Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt, 12 – Vastuullista kuluttamista, 13 – Ilmastotekoja, 14 – Vedenalainen elämä, 15 – Maanpäällinen elämä ja 17 – Yhteistyö ja kumppanuus

De aarde empoweren: Live Nation Charter voor Ecologische Duurzaamheid:
Live Nation Entertainment is het grootste live-entertainmentbedrijf ter wereld dat bestaat uit wereldwijde marktleiders: Ticketmaster, Live Nation-ontmoetingsplaatsen, Festival Republic, Academy Music Group, C3 Presents, LN Media en Sponsorship en Artist Nation Management.
Live Nation Entertainment heeft het vermogen om levens te veranderen. We geloven dat het empoweren van anderen door middel van muziek een van de manieren is waarop we het grootste verschil in de wereld kunnen maken. Dit geldt voor onze benadering van duurzaamheid; 'Empowering the Earth (De aarde empoweren)' is onze aanpak om onze impact op het milieu te verminderen.
We doen een beroep op het milieu om live-evenementen van wereldklasse te creëren. We zijn de oppassers van het milieu waar onze ontmoetingsplaatsen en live-evenementen plaatsvinden; het kader speelt een integraal onderdeel in het creëren van de unieke sfeer die een blijvende herinnering achterlaat bij de fans.
We zullen leiderschap tonen over klimaatmaatregelen door het stellen van wetenschappelijk gefundeerde doelen die ervoor zorgen dat onze broeikasgasemissiereductie (BKG-emissiereductie) wordt afgestemd op de toezeggingen die tijdens de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering (UNFCCC) zijn gedaan. Hierdoor zullen we bijdragen aan het niveau van decarbonisatie dat nodig is om de temperatuurstijging op aarde onder 1,5 graden Celsius te houden in vergelijking met pre-industriële temperaturen, zoals uiteengezet in het evaluatieverslag van 2018 van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC).
De positie van Live Nation over klimaatverandering
Klimaatverandering is momenteel reëel en vindt plaats. De concentratie CO2 in de lucht heeft een nieuw recordniveau bereikt Extreme weersomstandigheden zijn in frequentie en intensiteit toegenomen en hebben de levens van velen beïnvloed. Deze en andere milieuproblemen, zoals verlies van biodiversiteit, luchtverontreiniging, stijging van de zeespiegel en verzuring van de oceaan, tonen aan dat menselijke acties onbedoeld de aarde in een minder gastvrije toestand brengen. Op grond van het catastrofale verlies aan biodiversiteit, zoals gerapporteerd in het Living Planet Report, stelt het IPCC het tijdschema vast voor dringende maatregelen om opwarming te beperken, vergroot publiek bewustzijn en protesten om overheidsmaatregelen te vereisen, en is de noodzaak voor overheden, bedrijven, organisaties en individuen om samen te werken om onze broeikasgasemissies te verminderen duidelijker dan ooit tevoren.
Als 's werelds leider in live entertainment hebben we de verantwoordelijkheid om de live muziekervaring nog generaties lang te behouden en een geweldige kans om ons platform te gebruiken om wereldwijde milieuacties te inspireren.
We zullen ons inzetten voor de vermindering van de impact van onze ontmoetingsplaatsen en festivals op het milieu om ervoor te zorgen dat we verantwoordelijke wereldburgers zijn, door zorg te dragen voor de gemeenschappen waarin we actief zijn en ons steentje bij te dragen om de meest schadelijke gevolgen van wereldwijde klimaatverandering in te dammen.
We zullen gebruik maken van het creatieve ethos van onze industrie om onze fans, medewerkers, artiesten en industrie te motiveren en te inspireren om kleine maar krachtige maatregelen te nemen voor het milieu tijdens onze evenementen en daarbuiten.
En we zullen duurzaamheid gebruiken als een manier om als bedrijf te blijven innoveren en waarde te creëren.
Deze Charter is:
Een verenigende visie die het tot nu toe gedane werk zal kapitaliseren en versnellen en het op een gemeenschappelijk duurzaamheidsdoel zal afstemmen, door onze inspanningen van incrementele verandering naar spelverandering te brengen.
Een ambitieuze maar bruikbare reeks doelstellingen. We zullen onze inspanningen en doelen afstemmen op de recentelijkste vastgestelde wereldwijde normen en regelingen zoals de United Nations Sustainable Development Goals en Science Based Targets Initiative
Een inspirerend en openbaar engagement platform dat het beste uit livemuziek, cultuur, merken, onderwijs en wetenschap samenbrengt om oplossingen voor klimaatverandering aan te dragen en te inspireren in de industrie, bij onze werknemers en de miljoenen fans die onze poorten doorkomen.
Aanpak
We hebben acht prioritaire gebieden geïdentificeerd die deel uitmaken van ons duurzaamheidswerk: emissies en energie, gebruik van hulpbronnen en afval (inclusief plastic), water, voedsel, publieke betrokkenheid, inkoop, vervoer en lokale gevolgen. Elk gebied wordt beoordeeld in de context van duurzame ontwikkeling en bijdrage aan de relevante VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling1
Broeikasgasemissies
In 2019 zullen we op alle door Live Nation gerunde ontmoetingsplaatsen en live evenementen de broeikasgasemissies meten met als doel om wetenschappelijk gefundeerde doelen te stellen die ervoor zorgen dat onze broeikasgasemissiereductie (BKG-emissiereductie) wordt afgestemd op de aanbevelingen zoals uiteengezet in het evaluatieverslag van 2018 van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC).
Hiermee kunnen we jaarlijkse reductiedoelstellingen vaststellen om te voldoen aan onze overkoepelende doelstelling om voor 2030 te streven naar een daling van de drempelwaarden 1 en 2 van de broeikasgasemissies met 50 %.
1 Elf van de zeventien Sustainable Development Goals zijn direct relevant voor live muziekevenementen en worden hieronder vermeld: 3 - Gezondheid en Welzijn, 4 - Kwaliteitsonderwijs, 6 - Drinkbaar water en sanitaire voorzieningen, 7 - Betaalbare en schone energie, 9 Industrie, 11 - Duurzame steden en gemeenschappen, 12 - Verantwoorde consumptie en productie, 13 - Klimaatmaatregelen, 14 - Leven onder water, 15 - Leven op het land en 17 - Partnerschap voor de doelen.
Energie
We beschouwen de snelle overgang naar een koolstofarme economie als dringend.
Ons doel is dat alle door ons gerunde ontmoetingsplaatsen, kantoren en live evenementen worden voorzien van 100% hernieuwbare energie. Onze gebouwen en ontmoetingsplaatsen zullen functioneren volgens gecertificeerde normen voor energie-efficiëntie.
In de komende 10 jaar zullen we het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen vergroten en investeren in maatregelen voor energie-efficiëntie en certificering. We zullen partners en leveranciers selecteren die ons kunnen helpen ons doel te bereiken en die innovatie ondersteunen en nieuwe technologieën testen.
Efficiënt gebruik van hulpbronnen en afval
Live Nation zal prioriteit geven aan afvalvermindering, gevolgd door hergebruik en daarna recycling, terugwinning en verwijdering van energie.
We streven ernaar dat al onze vestigingen, ontmoetingsplaatsen en evenementen geen enkel afval naar de stortplaats brengen en een percentage materiaalherstel van 50% (of hoger) bereiken tegen 2030, in overeenstemming met lokale en nationale vereisten.
We zullen nauwkeurig verslag doen van ons afval en samen met onze aannemers afvalbeheerplannen ontwikkelen.  We zullen op onze ontmoetingsplaatsen en evenementen gesloten beheersystemen voor afvalverwerking creëren en de ontwikkeling van een circulaire economie ondersteunen.
Plastic
We zullen uiterlijk in 2021 de verkoop stopzetten van plastic voor eenmalig gebruik op de door ons gerunde ontmoetingsplaatsen en evenementen. Alle elementen die daarna worden gebruikt, moeten herbruikbaar, hernieuwbaar, gecertificeerd composteerbaar zijn of, indien dit onvermijdelijk is, gemaakt zijn uit ten minste 30% gerecycleerde inhoud.
Dit omvat recipiënten, bestek, borden, kopjes, flessen, servies, zakjes, roerders, rietjes.
We zullen beschikbare plastic alternatieven onderzoeken en onze partners op hetzelfde doel afstemmen. We zullen een inkoopbeleid implementeren dat prioriteit geeft aan:
Hergebruik boven eenmalig gebruik
Hernieuwbare boven eindige hulpbronnen
Gecertificeerde composteerbare producten wanneer commerciële compostfaciliteiten bestaan
Het prioriteren van producten met de hoogste gerecycleerde inhoud die beschikbaar zijn, ten minste 30%
Water
We zullen goede toegang tot drinkbaar water van hoge kwaliteit op onze ontmoetingsplaatsen en live evenementen bieden, waterafval verminderen en gebieden met een hoog risico identificeren, die beperkingen van waterverbruik vereisen.  We zullen onderzoeken hergebruik van grijs water onderzoeken en innovatie op dit gebied ondersteunen.
Voedsel
We beschouwen industriële voedselproductie en -verspilling als een milieuprobleem.  We zullen de koolstofimpact van voedsel erkennen en samenwerken met onze leveranciers om voedsel te verkrijgen met de hoogst mogelijke normen voor dierenwelzijn. Kwaliteit en gezonde voeding aan onze klanten bieden is een prioriteit.
We zullen de hoeveelheid verspild voedsel minimaliseren en optimaal gebruikmaken van compostfaciliteiten.
Betrokkenheid
Onze duurzaamheidsdoelstellingen worden duidelijk en transparant naar ons publiek gecommuniceerd en we gebruiken onze positie en ons bereik om met onze klanten in contact te komen om het bewustzijn van milieukwesties te vergroten. We zullen contact nemen en samenwerken met lokale en nationale instellingen en organisaties op milieugebied   We zullen deelnemen aan duurzaamheidsgesprekken binnen de industrie en daarbuiten om de beste praktijken te delen en van anderen te leren.
Partnerschappen en inkoop
We zullen samenwerken met onze toeleveringsketen, partners en opdrachtgevers om gedeelde duurzaamheidsdoelen te bereiken
We zullen rekening houden met de volledige levenscyclus van de producten die we inkopen en maken de ontwikkeling van nieuwe markten mogelijk ter ondersteuning van duurzame producten.
Vervoer
Het is belangrijk dat al onze ontmoetingsplaatsen en live-evenementen goede verbindingen met het openbaar vervoer hebben en we zullen samenwerken met leveranciers en lokale autoriteiten om het gebruik van duurzaam vervoer zoals bus, tram, trein, touringcars en fietsen aan te moedigen. Voor onvermijdelijke, negatieve gevolgen zullen we positieve effecten erkennen, meten en creëren om deze in evenwicht te brengen en promoten we dit bij onze doelgroep, artiesten, leveranciers en aannemers.
Lokale effecten 
Ecologie - Elke ontmoetingsplaats en -site heeft zijn eigen unieke kenmerken, en ontwerpen worden voorbereid om rekening te houden met ecologisch gevoelige gebieden of artefacten van erfgoed of culturele betekenis. We zullen in alle lokale omstandigheden werken en beoordelingen betreffende milieu- of biodiversiteitseffecten uitvoeren, indien nodig, om de lokale flora en fauna te beschermen bij de organisatie van onze evenementen.
Geluid en licht - We zullen werken aan het minimaliseren van de impact van lawaai en lichthinder van onze evenementen.
Lokale gemeenschap - We ondersteunen lokale liefdadigheidsinstellingen en creëren waar mogelijk lokale werkgelegenheid. We zullen ons inzetten om de economische impact van onze ontmoetingsplaatsen en live-evenementen op de lokale gebieden te meten.
Welzijn - We zullen zorgen voor de gezondheid en het welzijn van alle medewerkers en bezoekers.
Beheer
Het duurzaamheidsbeleid zal centraal in elk land worden beheerd en individueel worden ontwikkeld, waarbij met elk team capaciteit wordt opgebouwd om duurzaamheid in onze planning en activiteiten centraal te houden.
Elk deelnemend land zal een milieubeheersysteem en een actieplan ontwikkelen, waarin de maatregelen worden beschreven die zullen worden genomen om onze doelstellingen te bereiken.
In 2019 zullen we bij aanvang onze ecologische voetafdruk meten met een standaardbenadering en deze gebruiken om parameters en doelstellingen vast te stellen, waar we elk jaar naar toe zullen werken. We zullen onze voortgang op transparante wijze volgen, meten en delen, en proberen om jaarlijkse rapporten te publiceren. We zullen waar nodig deelnemen aan certificeringsregelingen.
We zullen (positieve en negatieve) ervaringen delen over wijzigingen die we aanbrengen, door de beste praktijken te delen en van elkaar te leren. 
We zullen ons voortdurend blijven ontwikkelen.